1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem oraz informacjami przedstawionymi na stronie www.riversquad.pl. Klient opłaca wszystkie zarezerwowane przez siebie kajaki. Zmian w ilości zarezerwowanych kajaków można dokonywać najpóźniej 24h przed wypożyczeniem sprzętu.
 2. Klient korzystający z wypożyczalni nie bierze udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez riversquad.pl. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i dostarcza zamówiony sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. W celu wypożyczenia sprzętu należy dokonać przedpłaty na podstawie rezerwacji dokonanej na stronie www.riversquad.pl lub zgodnie z informacjami udzielonymi pod nr + 48 661 971 032 lub wiadomością otrzymaną z adresu biuro@riversquad.pl.
 4. Wypożyczalnia może nie wydać sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię. W przypadku oznaczenia konkretnego dnia odbioru, bez wcześniejszego podania godziny, doba wypożyczenia kończy się o godzinie 19.00. Za spóźnienie Wypożyczającego (bez uprzedzenia Wypożyczalni), Wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 20 złotych od każdego wypożyczonego kajaka za każdą godzinę spóźnienia.
 9. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji wypożyczenia sprzętu z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Wypożyczalnia zwróci przedpłatę w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 10% sumy zamówienia.
 10. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej ceny wypożyczenia.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i ewentualne szkody.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.*-

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kajakowe River Squad Jan Bełdycki Ul. Groszowicka 5/14 03-814 Warszawa NIP 1181367755

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jan Bełdyckiego biuro@riversquad.pl tel. 661 971 032

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, marketingu bezpośredniego

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu przekazywania informacji marketingowych dotyczących produktów, promocji i wydarzeń organizowanych przez CKRS Jan Bełdycki

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;